nikola_trifunovic

Nikola Trifunović

diplomirani inženjer geofizike

Neprirodna magnetna i promenljiva magnetna polja kao uzrok malignih neoplazmi, poreklo i razvoj

Kratak sadržaj

Posle više od 25 g. istraživanja uzročnika malignih oboljenja u mogućnosti smo da u potpunosti damo objašnjenje nastanka ove bolesti. Istorijatom ovih radova dobićete informacije kako je došlo da geofizičari pristupe istraživanju uzročnika nastanka raka.

Saznanje, da je rak nekontrolisana podela ćelija i da proizvodi invazivnu tvorevinu koja se širi na račun normalnog tkiva, nametnulo je pitanje kako rešiti nejasnoće o podeli somatskih ćelija tj. kako i zašto se majka ćelija deli na dve kćerke ćelije i šta je promotor podele. Izučavajući podelu prokariotskih i eukariotskih ćelija uočavamo da je Zemljino magnetno polje (ZMP) pokretač i realizator podele obe vrste ćelija, a magnetne osobine molekula (omogućila karakteristična tempertura) su presudne za replikaciju DNK i transkripciju RNK.

Ova konstatacija proizilazi iz poznavanja strukturne gradje elemenata i molekula, zatim elektronske teorije valence i aditivne osobine magnetne susceptibilnosti molekula.

Poznata je činjenica da magnetne i elektromagnetne sile vladaju u biosveri tj. sve se ponaša po zakonima makro ZMP i mikro magnetnih i elektromagnetnih sila u makro molekulima, a samim tim i u ćelijama. Dato je objašnjenje podele bakterija i prezentirano je objašnjenje podele majke ćelije na dve kćerke ćelije. Ovo objašnjenje je naučno tumačenje sa aspekta poznavanja ZMP i magnetnih osobina molekula, kao gradivnih elemenata bakterija i ćelija. Najveći broj neobjašnjenih činjenica pri podeli prokariota i eukariota je objašnjeno.

Polimorfizam kod ćelija je proizvod ZMP. Ova konstatacija proizilazi na osnovu crossing over-a, koji se definiše kao razmena genetskog materijala na susednim hromatidama u pravcu severa-juga i istoka-zapada te postaje jasno da je to zahvaljujući magnetnim silama ZMP.

U radu je prezentirano objašnjenje transporta različitih supstanci kroz ćelijsku membranu koji se odvija zahvaljujući magnetnim osobinama molekula.

Poznato je da sve ćelije somatskog organizma poseduju karakteristično namagnetisanje, dokaz je nuklearna magentna rezonanca.

Neprirodna magnetna polja su uzročnici nastanka i razvoja tumorskog tkiva a što se argumentovano prezentira u daljem tekstu. Dato je objašnjenje kako nastaju neprirodna magnetna polja koja nazivamo Anomalijski priraštaj tj. Anomalijska zona (Az). Utvrdjena je korelaciona veza Az i lokacije tumora u telu. Praćeno je zdravstveno stanje obolelih od tumara po uklanjanju iz Az. Dato je objašnjenje nastanka telesnog viskoznog namagnetisanja u organu ili delu organa, zatim je objašnjeno šta su i kako se koncentrišu hemijske supstance, kao kancerogeni, u tumorskom tkivu. Objašnjeno je klonarno poreklo tumora.

Prezentirane su skice izoanomala magnetnih polja u krevetima koje su koristili oboleli od malignih oboljenja. Takodje su navedeni primeri obolelih, kako su i zašto Az uzrokovale nastanak bolesti. Dati su primeri osoba koje su ozdravile zahvaljujući boravku u prirodnom ZMP, a bile su i sa metastazama, dok su njihove koleginice sa istim tipm oboljenja vrlo brzo preminule jer nisu uklonjene iz Az. Prikazana su tri primera izlečenja tumora u početnoj fazi, postavljanjem obolelih u prirodna magnetna polja tj. u prostor bez Az.

Mnogi etiološki problemi nadjeni u literaturi o tumorima su neobjašnjeni. Poznavanjem magnetnih osobina mnoge nejasnoće su razjašnjene kao npr. razlika u broju obolelih od kardiovskularnih bolesti i malignih neoplazmi zatim pojava kancera u gradu i selu, eksperimantalna istraživanja na životinjama, dodela Nobelove nagrade u vezi sa nastankom tumora. Objašnjeno je zašto je duvanski dim štetan, dato je objašnjenje kako jedino mogu nastati metastaze, zatim, dato je objašnjenje zašto je azbest proglašen kancerogenim materijalom. Prikazano je zašto su radioaktivno i sunčevo zračenje proglašeni uzročnicima nastanka malignih oboljenja. Objašnjen je uticaj temperature na rak i razjašnjeno je zašto su maligne ćelije namagnetisane. Najnovija metoda izdvajanje tumor ćelija iz krvi obolelih pomoću polova magneta jasno upućuje da su rak ćelije namagnetisane, a koje je nastalo boravkom u enormno magnetno polje iz spoljne sredine.

Takodje je objašnjeno zašto umire prirodna ćelija i kako nastaje večito živeća maligna ćelija. Dato je objašnjenje nepredvidivog ponašanje raka posle terapiskih tretmana obolelih.

Kao najnovije, krajem 2011. godine, objavljen je u British Journal of Cancer (2011), rad sa naslovom ,"Treatment of advanced hepatocellular carcinoma with very low levels of amplitude-modulated electromagnetic fields", a autori su: velika grupa naučnika. Dato je objašnjenje zašto je ovaj terapijski postupak veoma perspektivan u lečenju svih tumora a što autori nisu znali da objasne. Takodje je data sugestija da se nastavi terapija tumora sa niskofrekventnim elektromagnetnim poljima na uznapredovalim tumorima uz napomenu da se terapija izvodi isključivo u prirodnom magnetnom polju.

Konstatovano je da veliki broj ljudi spava i radi u Az, ali mali broj ljudi oboli , dato je objašnjenje zašto je to tako.

Takodje je dat predlog o uvodjenju hipertermije kao terapiske metode, koju treba primeniti u slučaju nemogućnosti hiruškog otstranjivanja celog tumora.

Kao zaključak prezentirana je jasna istina proizašla iz svega izloženog, a ona glasi, uzročnik nastanka i razvoja tumora su anomalijska magnetna i promenljiva magnetna polja koja su na skicama kreveta izdvojena kao anomalijske zone. Kao posledica prikazanog nameće se, uz postojeći terapiski tretman, kao imperativ pored prezentiranog i neophodnost uvodjenja hiruške intervencije kod poodmaklih tumora, jer je cilj smanjti tumorsku masu, a zatim primeniti hipertermiju na tkivu u kojem su ostale neodstranjene ćelije trumora. Hipertermiju koristiti isključivo u prirodnom ZMP, jer samo tako može biti od koristi obolelom i lekaru pri izlečenju. Sigurni smo da ovakvim pristupom lečenja malignih oboljenja došlo bi do drastičnog smanjenja smrtnosti kod obolelih.

*Rad u celosti je dostupan u pdf formatu: "Neprirodna magnetna i promenljiva magnetna polja kao uzrok malignih neoplazmi, poreklo i razvoj"

+381 11 245 9530
Free Web Hosting