nikola_trifunovic

Nikola Trifunović

diplomirani inženjer geofizike

Magnetno polje Zemlje i kosmičko zračenje u funkcionisanju CNS-a, uzroci mentalnih poremećaja i oboljenja

KRATAK SADRŽAJ

Karakteristika Zemlje kao planete je postojanje Zemljinog magnetnog polja (ZMP) i Kosmičkog zračenja (KZ) . ZMP je medij u kome živi biosvet i ono magnetiše sve što se može namagnetisati u biosferi. Produkcija i kretanje naelektrisanja je posledica postojanja KZ i ZMP. Električna polja nastaju zahvaljujući KZ koje jonizacijom vrši produkciju elektrona i jona u magnetosferi, tj. u biosferi. Deo neapsorbovanog KZ prodire na samu površinu Zemlje i u zemljinu koru.

Količina produkcije elektrona KZ uglavnom zavisi od koncentracije kiseonika.

ZMP i KZ su najvažniji faktor u interakciji spoljna sredina-evolucija biosveta.

Molekuli u živom svetu se odlikuju susceptibilitetom i električnom provodljivošću a ZMP je njima dalo namagnetisanje.

Prirodni izvor električnog polja i potencijalne razlike u ćeliji i njenoj okolini je periodičnog kraktera. Polja se mogu smatrati kvazistacionarnim, a struje su jednosmerne. Na kretanje naelektrisanih čestica bitno utiču magnetna polja i temperatura. Tako nastaju ,,potencijalne razlike oko 50 mV pa do oko 70 mV ispred i iza membrane ćelije,,(lit. 10). Negativnost unutar ćelije (u citoplazmi) uglavnom generiše K(kalijum-40) jer je radioaktivan.

Supstance van ćelije se prenose magnetnim linijama sila (draftom) u ćeliju. M polje organela izazivaju konvekciono pomeranje sadržaja. Separirano molekuli ulaze u citoplazmu i selektivno u organele. Dogadjaju se biohemijske reakcije, menjaju se temperatura, električni naboj i magnetne osobine. Zbog promene magnetnih osobina, menjaju se pravci kretanja, pa je sad konvekciono pomeranje supstanci suprotnog prvca. Na primer K-Na-ATP pumpa.

*Rad u celosti je dostupan u pdf formatu: "Magnetno polje Zemlje i kosmičko zračenje u funkcionisanju CNS-a, uzroci mentalnih poremećaja i oboljenja"

+381 11 245 9530
Free Web Hosting